De Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas

De Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas

Meer uit het leven halen: ‘de Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas’

Soms denken we dat afbeeldingen qua betekenis niet zo ver van elkaar af liggen. Het volgende gaat over ‘de Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas’.

De Reuzensprong van vrije kind naar DwaasIn kaart 10 van de wolkenserie uit de Osho Zen Tarot staat Rebirth/Wedergeboorte centraal. Het Vrije kind dat naar hartelust fluit speelt, heeft een heel proces van groei in bewustzijn en ‘loslaten’ achter zich liggen. Het werd met conditioneringen grootgebracht, vanuit de eigen programmering van de ouders, die zich dit veelal niet bewust waren.

Vrijheid is het grootste goed voor mensen. Wie haar tot in alle diepte ervaren heeft, weet dat geen enkele kwaliteit hiermee kan wedijveren. Je kunt liefhebben en in een liefdevolle relatie zijn, maar als je niet vrij bent, kun je in je liefde geen vleugels krijgen. Het blijft een gefladder dat je op een zeker moment ‘wel kent’.
De frisheid gaat eraf, er is geen nieuwe beleving meer, het betreffen alleen maar variaties op hetzelfde thema.
Vrijheid geeft je de mogelijkheid tot ontwikkeling volgens je eigen uniekheid. Er vinden geen onnodige aanpassingen plaats die niet bij je eigen levensloop passen.

Rebirth behoort tot de Wolkenserie

De kaart Rebirth/Wedergeboorte behoort tot de wolkenserie en dat wil zeggen dat het denken hier (nog) een rol speelt. Meestal is het zo, dat het denken ons spontane leven en onze groei behoorlijk in de weg zit. In het hoofd overheersen de denkbeelden die van anderen afkomstig zijn en die ons een niet-gekozen moraal opleggen. Groei is een kwestie van bewustwording en die stamt uit een veel dieper gelegen gebied in ons. Het is zeer moeilijk om je van het onverlichte geprogrammeerde denken naar het bewustzijn te begeven. Vaak is er de overstap via het hart voor nodig om dit te bereiken.
Wel kun je als je vanuit het element wolken in een levenssituatie verkeert, bepaalde heldere ogenblikken hebben. Iedereen kent ze wel. In feite ben je niet eens met een bepaalde zaak bezig, maar ben je relaxt iets De Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaasanders aan het doen, bijvoorbeeld: een stukje fietsen. En plotseling heb je, wat genoemd wordt: een helder ogenblik. “Ooooo, zo zit dat in elkaar.” ben je geneigd om uit te roepen. Het doet zich meestal voor als je er niet op gefocust bent, want dan kunnen de inzichten vrij opborrelen. Je blokkeert jezelf dan niet met je eigen vaste denkpatronen.
Kortom: het vrije Kind dat als laatste fase uit het proces Rebirth tevoorschijn komt, aan ons ontvouwd door Friedrich Nietzsche, is een grote sprong in de vrijheid. En die is beschikbaar voor elk mensenkind.

Maar er is meer mogelijk, namelijk: ‘de Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas’.
Soms hoor ik mensen verzuchten: “Is het nooit eens klaar? Is het dan nooit genoeg?”. Nee, want mystici geven aan, dat het menselijk bestaan een brug is die we overgaan. Het leven strekt zich uit tussen 2 eeuwigheden: ‘from eternity to eternity’.
Het menselijk leven is in haar essentie een reis en geen periode van stilstand, hoewel zij bij miljoenen mensen in de praktijk dat karakter wel heeft.
Dat wil niet zeggen dat je van een bepaalde fase niet oneindig kunt genieten. En juist dat uitbundig vieren, brengt je ertoe om weer door te gaan, verdere verkenningen te doen op je Spirituele Reis.
Daarin spelen onze levensthema’s die universeel zijn, maar die zich niet bij elke mens op dezelfde manier en in dezelfde volgorde voordoen. Speciaal daarover gaan de Grote Arcana kaarten van de Osho Zen Tarot. De Kleine Arcana kaarten betreffen de psychosociale mechanismen en patronen in ons leven. We zijn immers ook gewoon mensen van vlees en bloed en staan in relatie tot andere mensen waarbij zich zaken afspelen. Ze gaan over incidentele of zich herhalende gebeurtenissen met een niet al te grote diepgang.
De kaarten van de Grote Arcana, de Spirituele Reis, gaan echt overal dwars doorheen. Het zijn onze levensthema’s, ze geven aan wat er op een gegeven moment in alle diepte voor ons speelt. Als we door deze levensthema’s meer bewust worden, helpt ons dit om onszelf te realiseren, ons potentieel steeds meer te leven. Dat is ook de reden dat ze in elk legpatroon van de Osho Zen tarot dat toegepast wordt, dDe Reuzensprong van vrije kind naar Dwaasominant zijn.

Je kunt veel van deze legpatronen, helemaal uitgewerkt, vinden in mijn boek “Nieuwe toepassingen voor de Osho Zen Tarot“.

‘De Reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas’

Van de Kleine Arcana naar de Grote Arcana is een sprong de diepte in. En er is bijvoorbeeld sprake van de reuzensprong van Vrije Kind naar Dwaas.
De Spirituele Reis begint met kaart nummer 0, The Fool/De Dwaas. Ieder die met het spirituele in zijn/haar leven begint, kent dat aspect. In de eerste plaats zijn er anderen die je regelmatig ‘voor gek’ verklaren. “Wat levert dat op: mediteren, naar binnen gaan, de werking van energie etc?” is de vraag die je regelmatig te horen krijgt. Daarnaast kan het jezelf, zeker in de beginperiode, ook nog af en toe aanvliegen: “Waar ben ik in vredesnaam mee bezig?” gonst het dan door je heen. En het is begrijpelijk in een wereld die vooral commercieel ingesteld is en a-spiritueel, hoewel dat laatste gelukkig geleidelijk aan iets gaat veranderen.
De Reuzensprong van Vrije Kind naar DwaasThe Fool/de Dwaas is de prachtige stap van: vol vertrouwen de diepte ingaan en het innerlijke pad volgen. Je ziet dat ook op Osho Zen Tarot kaart nummer nul geschilderd. De figuur stort zich in volledige overgave van de berg af, zijn kleding draagt de kleuren van alle windstreken. Waar deze sprong hem/haar ook zal brengen, maakt niet meer uit. En beneden zie je het innerlijke pad lopen dat daar voor de durfal gereed ligt en dat hij/zij gaandeweg mag gaan exploreren.
The Fool/De Dwaas gaat onvervaard het onbekende tegemoet. Wat is er ook te verliezen? Alles in de breedte heeft hij/zij verkend en ervan genoten. Maar de ervaring is dat er iets wezenlijks ontbreekt. Als je in de breedte gaat, doet zich dezelfde behoefte weer voor waaraan je net voldaan hebt, alleen in een ander jasje. Je gaat in op wat van buitenaf bepaald wordt, op wat de trends zijn, maar het geeft geen echte voldoening. Jezelf verder ontdekken, is de drive die er NU speelt.
Als deze kaart zich tijdens een consult in een legpatroon voordoet, vraag ik de client eerst wat deze kaart bij hem/haar losmaakt. Dat is vaak wel iets in de trant van: probeer meer dwaas te zijn, durf meer risico’s te nemen en dat betreft dan in ieders leven weer een ander aspect.
Vervolgens wijs ik de client erop dat het bij deze kaart, mijns inziens, niet voor niets om ‘de eerste stap in de Spirituele Reis’ gaat. Er gaat een duidelijke uitnodiging vanuit, namelijk om verder in zichzelf te gaan, een diepere laag te verkennen. En de methode daarvoor is meditatie.
Willen we, ook spiritueel gezien, niet in cirkels gaan ronddraaien, dan is het devies: een nieuw begin maken, maar dan op een dieper niveau.
Heel vaak zegt het mensen dan wel iets. Het accent ‘dwaas’ kan een eye-opener zijn, maar evengoed het kenmerk: nieuw en dieper begin.
Daarom: ik word blij van deze kaart, omdat een nieuwe horizon zich aftekent. Fundamentele kansen op vernieuwing in het leven dienen zich aan. Ik kan ze hier en nu met beide handen en in dankbaarheid aangrijpen. ‘De Reuzensprong van het Vrije Kind naar Dwaas’ is alleszins de moeite waard.
Voor info over de cursussen Osho Zen Tarot die ik geef, verwijs ik naar het cursusoverzicht en naar Donna-OZT.